YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 9 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 9 sách GK Hóa lớp 10

Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm, khối lượng nguyên tử là 65u.

Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhình cầu = π.r3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

rZn = 1,35.10-1 nm = 0,135.10-27 cm (1nm = 10-9 m)

u = 1,6600.10-24g

mZn = 65.1,6600.10-24g = 107,9.10-24g

Vnguyên tử Zn =

\(\frac{{4\pi }}{3}.{r^3} = \frac{{4\pi }}{3}.0,{135.10^{ - 24}}\;c{m^3}\)

Dnguyên tử Zn = mnguyên tử Zn/Vnguyên tử Zn 

= \(\frac{{107,{{9.10}^{ - 24}}}}{{10,{{3.10}^{ - 24}}}} = 10,48\;g/c{m^3}\)

mhạt nhân Zn = 65u ⇒ 107,9.10-24 gam.

rhạt nhân Zn = 2.10-6nm = (2.10-6.10-7) cm = 2.10-13 cm.

Vhạt nhân nguyên tử Zn = \(\frac{{4\pi }}{3}{({2.10^{ - 13}})^3}\) = 33,49.10-39 cm3

Dhạt nhân nguyên tử Zn = \(\frac{{107,{{9.10}^{ - 24}}}}{{33,{{49.10}^{ - 39}}}}\;c{m^3}\)

= 3,22.105 g/cm3 = 3,22.109

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 9 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF