ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 1 Thành phần nguyên tử

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 1 về Thành phần nguyên tử online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

  • A. electron, proton và nơtron 
  • B. electron và nơtron
  • C. proton và nơtron 
  • D. electron và proton
  • A. Nguyên tử được cấu tạo từ các hạt cơ bản là p, n, e.
  • B. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
  • C. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton và hạt nơtron.
  • D. Vỏ nguyên tử được cấu tạo từ các hạt electron.
   
   
  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.
  • A. electron
  • B. electron và nơtron
  • C. Proton và notron
  • D. proton và electron
  • A. 1u
  • B. 1,2 u
  • C. 0,8 u
  • D. 1,4 u
 • Câu 6:

  Phát biểu nào sau đây là đúng:

  • A. Có 3 nguyên tử mà tổng số electron trên các phân lớp s là 7
  • B. Mọi nguyên tử đều cấu tạo bởi ba loại hạt: proton, notron và electron
  • C. Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số khối
  • D. Nếu oxi có 3 đồng vị và cacbon có 2 đồng vị thì có thể tạo ra 18 phân tử CO2 khác nhau 
 • Câu 7:

  Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là:

  • A. Electron và nơtron.
  • B. Proton và electron.
  • C. Proton và nơtron.
  • D. Proton.
 • Câu 8:

  Trong 1kg sắt có bao nhiêu electron? Cho biết 1 mol nguyên tử Sắt có khối lượng là 55.85kg, một nguyên tử sắt có 26 electron. 

  • A. 2,55.10-4
  • B. 2.10-4
  • C. 1,8.10-4
  • D. 3,2.10-4
 • Câu 9:

  Nguyên tử Al có bán kính 1,43 angstrom và có nguyên tử khối bằng 27 
  Tính khối lượng riêng của nguyên tử Al(g/cm^3) 
  Trong thực tế thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ bằng 74% của tinh thể còn lại là các khe trống.tính khối lượng riêng đúng của Al ( biết thể tích hình cầu được tính theo công thức V=4/3.bi.R^3 với R là bán kính nguyên tử)

  • A. d = 3,66(g/cm3) và d đúng = 2,71 (g/cm3)
  • B. d = 3,8(g/cm3) và d đúng = 2,71 (g/cm3)
  • C. d = 3,66(g/cm3) và d đúng = 2,5 (g/cm3)
  • D. d = 3,28(g/cm3) và d đúng = 2,71 (g/cm3)
 • Câu 10:

  Kim loại Crom có cấu trúc tinh thể vs phần rỗng trong tinh thể chiếm 32%. Khối lượng riêng của Crom là d=7,19g/cm3. Hãy tính bán kính nguyên tử tương đối của Crom ( cho Cr=52) 

  • A. 1,622.10-8 (cm) 
  • B. 1,421.10-8 (cm) 
  • C. 1,721.10-8 (cm) 
  • D. 1,421.10-9 (cm) 
 • Câu 11:

  Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân.

  Cho các phát biểu sau về X:

  X có 26 nơtron trong hạt nhân.

  X có 26 electron ở vỏ nguyên tử.

  X có điện tích hạt nhân là 26+.

  Khối lượng nguyên tử X là 26u.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 12:

  Nguyên tử vàng có 79 electron ở vỏ nguyên tử. Điện tích hạt nhân của nguyên tử vàng là

  • A. +79.    
  • B. -79.     
  • C. -1,26.10-17 C.     
  • D. +1,26.10-17 C.
 • Câu 13:

  Tưởng tượng ta có thể phóng đại hạt nhân thành một quả bóng bàn có đường kính 4 cm thì đường kính của nguyên tử là bao nhiêu? Biết rằng đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng 104 lần.

  • A. 4m.     
  • B. 40 m.      
  • C. 400 m.        
  • D. 4000 m.
 • Câu 14:

  Một nguyên tử chỉ có 1 electron ở vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử có khối lượng là 5,01.10-24 gam. Số hạt proton và hạt nơtron trong hạt nhân nguyên tử này lần lượt là

  • A. 1 và 0.   
  • B. 1 và 2.    
  • C. 1 và 3.   
  • D. 3 và 0.
 • Câu 15:

  Cho biết nguyên tử crom có khối lượng 52u, bán kính nguyên tử này bằng 1,28 Ao. Khối lượng riêng của nguyên tử crom là

  • A. 2,47 g/cm3.
  • B. 9,89 g/cm3.
  • C. 5,20 g/cm3.
  • D. 5,92 g/cm3.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1