YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10

Bài tập 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10

Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.9

Vì nguyên tố cacbon là một hỗn hợp đồng vị 12C, 13C ... cho nên nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,0111 (chứ không phải chính xác là 12). Nếu lấy đơn vị cacbon theo định nghĩa nêu trong câu hỏi thì đơn vị đó sẽ lớn hơn đơn vị cacbon theo định nghĩa như sau :

“Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon 12C''

Tuy nhiên, vì sự khác nhau không lớn, nên định nghĩa trên không sai mà chỉ thiếu chính xác.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON