YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10

Bài tập 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10

Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97 g/cm3. Trong tinh thể kim loại natri, các nguyên tử chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe rỗng. Bán kính nguyên tử Natri gần bằng

A. 189 pm.         

B. 266 pm.         

C. 170 pm.         

D. 250 pm.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

dNa= 0,97g/cm3; MNa = 22,99g/mol

→ \({V_{tinhthe}} = \frac{{{M_{Na}}}}{{{d_{Na}}}} = \frac{{22,99}}{{0,97}} = 23,7c{m^3}\)

Mà trong tinh thể kim loại, không gian trống chiếm 26% thể tích 

→V1 molNa = 0,74.V tinhthe = 0,74.23,7 = 17,54cm 3

Lại có 1 mol Na = 6,022.1023 nguyên tử Na 

\( \to {V_{1{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} nguyentu}} = \frac{{{V_{1{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} molNa}}}}{{6,{{022.10}^{23}}}} = \frac{{17,54}}{{6,{{022.10}^{23}}}}\)

= 29,12.10-24

Mà \({V_{1\,\,\,nguyentu}}{\,_{Na}} = \frac{4}{3}.\pi .{r^3}\)

 \(\frac{4}{3}.\pi .{r^3} = 29,{123.10^{ - 24}}\)

→ r = 189.10 −10

 Chọn A.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON