YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10

Bài tập 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10

Xác định khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử hiđro, coi nó như một khối cầu có bán kính là 1.1015m. So sánh với urani là chất có khối lượng riêng bằng 19.103 kg/m3

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.10

Thể tích của hạt nhân nguyên tử hiđro là :

\(V = \frac{4}{3}.\pi .{r^3} = \frac{4}{3}.3,14.{({10^{ - 3}})^3}\)

= 4.10-39 cm-3

Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử hiđro là:

D = (khối lượng hạt nhân nguyên tử hiđro): (thể tích hạt nhân nguyên tử hiđro)

\( \approx \frac{1}{{{{4.10}^{ - 39}}}} = 0,{25.10^{39}}u/c{m^3}\)

hay 0,25.1039.1,66.10-24 g/cm3

≈ 4,15.1014gam/cm3 hay 4,15.1011kg/cm3 hay 4,15.108 tấn/cm3

Khối lượng riêng của urani là 19.1013 kg/m3

So với khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử hidro thì khối lượng riêng của nguyên tử urani không đáng kể.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON