AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Dãy đồng đẳng của ankan có công thức chung là CnH2n+2.
  • B. Benzen làm mất màu dung dịch brom (trong dung môi CCl4).
  • C. Trong phân tử anken có một liên kết đôi C=C.
  • D. Axetilen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA