AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 5 dung dịch A, B, C, D, E, mỗi dung dịch chứa một trong các chất tan sau: glucozơ; saccarozơ; anilin; axit glutamic; Ala-Gly-Val. Để xác định chất tan trong các dung dịch, tiến hành các bước thí nghiệm được mô tả bằng bảng sau:

  Thứ tự Thuốc thử A B C D E
  Bước 1 Quỳ tím   màu đỏ      
  Bước 2 Nước Brom Mất màu   Kết tủa trắng    
  Bước 3 Cu(OH)2       Dung dịch xanh lam Dung dịch màu tím

  Các chất A, B, C, D, E lần lượt là

  • A. Anilin, saccarozơ, Ala-Gly-Val, axit glutamic, glucozơ.
  • B. Glucozơ, axit glutamic, anilin, Ala-Gly-Val, saccarozơ.
  • C. Glucozơ, Ala-Gly-Val, anilin, saccarozơ, axit glutamic.
  • D. Glucozơ, axit glutamic, anilin, saccarozơ, Ala-Gly-Val.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>