AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X chứa hỗn hợp muối KCl a mol và CuSO4 b mol (trong đó a < 2b). Tiến hành điện phân dung dịch với điện cực trơ với thời gian t giây. Giả thiết thể tích dung dịch không đổi trong quá trình điện phân. Giá trị pH của dung dịch biến đổi theo đồ thị nào sau đây?

  • A. (2)
  • B. (4)
  • C. (1)
  • D. (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo đề ta có: a < 2b nên KCl điện phân hết còn CuSO4 dư.

  Catot: Cu2+ + 2e → Cu

  Anot: 2Cl → Cl2 + 2e
  2H2O → 4H+ + O2 + 4e

  + Quá trình 1: Không đổi
  + Quá trình 2: [H+] tăng ⇒ PH giảm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>