AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Amino axit X có công thức dạng NH2CxHy(COOH)n. Đốt cháy m gam X bằng oxi dư thu được N2, 1,12 lít CO2 (đktc) và 0,99 gam nước. Cho 29,25 gam X vào V lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch Y. Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2M và KOH 2,5M thu được dung dịch chứa a gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
   

  • A. 70,11. 
  • B. 52,95. 
  • C. 42,45. 
  • D. 62,55.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhận thấy: nH2O > nCO2 ⇒ X là amino axit no có 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl.

  Khi đó X có dạng CnH2n+1O2N ⇒ nX = 2(nH2O - nCO2) = 0,01 mol ⇒ n = 5

  Trong 29,25 gam X có 0,25 mol X ⇒ nH2SO4 = (nOH- -nX)/2 = 0,1 mol

  BTKL: a = mX + mH2SO4 + mNaOH + mKOH - mH2O = 52,95(g)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>