AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp A gồm pentapeptit X và hexapeptit Y đều mạch hở. Thủy phân peptit X hoặc Y đều thu được Gly và Ala. Thủy phân 17,4 gam hỗn hợp A bằng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn B. Nung nóng B với oxi dư thu được 13,78 gam Na2CO3 và 37,6 gam hỗn hợp gồm CO2, nước và N2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần trăm theo khối lượng của Y trong A gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 24%. 
  • B. 19%.
  • C. 95%.
  • D. 86%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quy đổi hỗn hợp thành:

  \(\left\{ \begin{array}{l} {C_2}{H_3}ON:xmol\\ C{H_2}:ymol\\ {H_2}O:zmol \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} {C_2}{H_4}{O_2}NNa\\ C{H_2} \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} x = 2nNa2CO3 = 0,26mol\\ 57x + 14y + 18z = 17,4\\ 44(2x + y - 0,13) + 18(2x + y) + 28.0,5x = 37,6 \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} y = 0,12\\ z = 0,05 \end{array} \right.\)

  Muối gồm \(\left\{ \begin{array}{l}
  AlaNa:amol\\
  GlyNa:bmol
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 0,26\\
  b = 0,12
  \end{array} \right. \to a = 0,14\) và \(\left\{ \begin{array}{l}
  nx + ny = 0,05\\
  5nx + 6ny = 0,26
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  nx = 0,04\\
  ny = 0,01
  \end{array} \right.\)

  Bảo toàn Gly: n.0,04 + m.0,01 = 0,12 \( \to \left\{ \begin{array}{l}
  n = 2\\
  m = 4
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  X:{(Gly)_2}{(Ala)_3}\\
  Y:{(Gly)_4}{(Ala)_2}
  \end{array} \right. \to \% mY = 23,91\% \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>