YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xác định \9m\) để hai đường thẳng sau cắt nhau tại một điểm trên trục hoành: \(\left( {m - 1} \right)x + my - 5 = 0\); \(mx + \left( {2m--1} \right)y + 7 = 0\). Giá trị \(m\) là:

  • A. \(m = \frac{7}{{12}}\)
  • B. \(m = \frac{1}{2}\)
  • C. \(m = \frac{5}{{12}}\)
  • D. \(m=4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục hoành suy ra tung độ giao điểm là \(y=0\).

  Từ đây ta có: \(\left( {m - 1} \right)x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{{m - 1}}\,\,\,\left( {m \ne 1} \right)\)            (1)

  \(mx + 7 = 0 \Leftrightarrow x =  - \frac{7}{m}\,\,\,\,\left( {m \ne 0} \right)\)         (2)

  Từ (1) và (2) ta có: \(\frac{5}{{m - 1}} =  - \frac{7}{m} \Leftrightarrow 5m =  - 7m + 7 \Leftrightarrow m = \frac{7}{{12}}\,\,\left( n \right)\).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52035

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA