• Câu hỏi:

  Parabol \(y = a{x^2} + bx + c\) đạt cực tiểu bằng 4 tại \(x =  - 2\) và đi qua \(A\left( {0;6} \right)\) có phương trình là:

  • A. \(y = \frac{1}{2}{x^2} + 2x + 6\)
  • B. \(y = {x^2} + 2x + 6\)
  • C. \(y = {x^2} + 6x + 6\)
  • D. \(y = {x^2} + x + 4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \( - \frac{b}{{2a}} =  - 2 \Rightarrow b = 4a\).(1)

  Mặt khác: Vì \(A,I \in (P)\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  4 = a.{( - 2)^2} + b.( - 2) + c\\
  6 = a.{\left( 0 \right)^2} + b.(0) + c
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  4.a - 2b =  - 2\\
  c = 6
  \end{array} \right.\) (2)

  Kết hợp (1),(2) ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  a = \frac{1}{2}\\
  b = 2\\
  c = 6
  \end{array} \right.\).Vậy \(\left( P \right):y = \frac{1}{2}{x^2} + 2x + 6\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC