• Câu hỏi:

  Cho \(M \in \left( P \right)\): \(y = {x^2}\) và \(A\left( {2;0} \right)\). Để \(AM\) ngắn nhất thì:

  • A. \(M\left( {1;1} \right)\)
  • B. \(M\left( { - 1;1} \right)\)
  • C. \(M\left( {1; - 1} \right)\)
  • D. \(M\left( { - 1; - 1} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi \(M \in \left( P \right) \Rightarrow M(t,{t^2})\) (loại đáp án C, D)

  Mặt khác: \(AM = \sqrt {{{\left( {t - 2} \right)}^2} + {t^4}}  = \sqrt 2 \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)

  (thế M từ hai đáp án còn lại vào nhận được với \(M\left( {1;1} \right)\) sẽ nhận được \(AM = \sqrt {{{\left( {1 - 2} \right)}^2} + {1^4}}  = \sqrt 2 \) ngắn nhất).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC