AMBIENT
 • Circle the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following sentences.

  Câu hỏi:

  When we were children we were very close, but as we grew up we just drifted apart.

  • A. became less hospitable
  • B. became less generous
  • C. became less friendly
  • D. became less serious

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  drift apart: xa cách, ít gần gũi thân thiết

  became less hospitable: trở nên ít hiếu khách hơn     

  became less generous: trở nên ít hào phóng hơn 

  became less friendly: trở nên ít thân thiết hơn

  became less serious: trở nên ít nghiêm trọng hơn

  => drift apart = became less friendly

  Tạm dịch: Khi chúng tôi còn nhỏ chúng tôi đã rất thân nhau, nhưng khi chúng tôi lớn lên, chúng tôi đã ít thân hơn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>