AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to paragraph 1, women died even sooner than men because of __________.

  • A. wars
  • B. childbirth
  • C. illnesses
  • D. marriage

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Theo đoạn 1, phụ nữ chết thậm chí còn sớm hơn nam giới vì.

  A. chiến tranh                                     B. sinh đẻ

  C. bệnh tật                              D. hôn nhân

  Thông tin:

  A man usually lived until he was about 40 years old, while women died even sooner because of childbirth.

  Một người đàn ông thường sống cho đến khi anh ta khoảng 40 tuổi, trong khi phụ nữ thậm chí còn chết sớm hơn bởi vì sinh đẻ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>