AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The people _________ live in this town are very friendly.

  • A. who
  • B. where
  • C. which
  • D. when

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

  Giải thích:

  who: ai                                    where: ở đâu

  which: cái gì, cái nào               when: khi nào

  Ở đây ta dùng mệnh đề quan hệ “who” để thay thế cho danh từ chỉ người có chức năng làm chủ ngữ “people”

  Tạm dịch: Mọi người sống ở thị trấn này rất thân thiện.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>