AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Mr. Ha is very interested in working as a teacher because he enjoy teaching children.

  • A. enjoy
  • B. teaching 
  • C. working
  • D. is

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: To – Vinf và V-ing, sửa lại câu

  Giải thích:

  enjoy => enjoys

  Cấu trúc To enjoy doing sth: thích, thích thú làm gì

  Tạm dịch: Ông Hà rất thích làm việc với tư cách là một giáo viên bởi vì ông thích dạy trẻ em.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>