AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  My mother is good at dancing. My father is bad at it.

  • A. My mother is good at dancing, but my father is bad at it.
  • B. My mother is good at dancing, for my father is bad at it.
  • C. My mother is good at dancing, or my father is bad at it.
  • D. My mother is good at dancing, so my father is bad at it.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Liên kết từ

  Giải thích:

  Tạm dịch: Mẹ tôi giỏi nhảy múa. Cha tôi thì rất tệ.

  A. Mẹ tôi giỏi nhảy múa, nhưng cha tôi thì tệ.          

  B. Mẹ tôi giỏi nhảy múa, vì cha tôi rất tệ.

  C. Mẹ tôi giỏi nhảy múa, hoặc cha tôi thì rất tệ.

  D. Mẹ tôi giỏi nhảy múa, vì vậy cha tôi rất tệ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>