AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The author mentions "to design a website or a computer game" in paragraph 2 to illustrate.

  • A. a job that a French software engineer always does
  • B. a free resource available on the Internet
  • C. a choice of assignment that students at 42 have to complete
  • D. a help that students at 42 get for their work

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Tác giả đề cập đến "để thiết kế một trang web hoặc một trò chơi máy tính" trong đoạn 2 để minh họa.

  A. một công việc mà một kỹ sư phần mềm Pháp luôn làm

  B. một nguồn tài nguyên miễn phí có sẵn trên Internet

  C. một sự lựa chọn của bài tập mà học sinh ở 42 phải hoàn thành

  D. một trợ giúp mà học sinh ở 42 nhận được cho công việc của họ

  Thông tin: Students at 42 are given a choice of projects that they might be set in a job as a software engineer - perhaps to design a website or a computer game.

  Học sinh ở 42 được lựa chọn các dự án mà họ có thể làm việc như một kỹ sư phần mềm - có lẽ để thiết kế một trang web hoặc một trò chơi máy tính.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>