AMBIENT
  • Câu hỏi:

    According to Ms Bir, 42’s graduates will be able to improve ______.

    • A. the skills of searching for information
    • B. the skills of teamwork and debating
    • C. the skills of software programming
    • D. the skills of giving feedback

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: B

    Đáp án B

    Kiến thức: Đọc hiểu

    Giải thích:

    Theo bà Bir, sinh viên tốt nghiệp của 42 sẽ có thể cải thiện.

    A. các kỹ năng tìm kiếm thông tin

    B. các kỹ năng làm việc theo nhóm và tranh luận

    C. các kỹ năng lập trình phần mềm

    D. các kỹ năng đưa ra phản hồi

    Thông tin: Ms Bir says 42's graduates will be better able to work with others and discuss and defend their ideas - an important skill in the "real world" of work.

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA