AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vấn đề khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị Đảng tháng 10/1930 là gì?

  • A. Về con đường cách mạng Việt Nam 
  • B. Về nhiệm vụ và lực lượng cách mạng Việt Nam 
  • C. Về vị trí và cách mạng Việt Nam 
  • D. Câu A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>