AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1925 - 1930, có sự kiện nào có tác dụng trực tiếp đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

  • A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
  • B. Ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam
  • C. Nguyễn Ái Quốc về nước truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin
  • D. Sự chấm dứt hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>