AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng xác định nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đất nước ta là: 

  • A. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
  • B. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam
  • C. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhà nước 
  • D. Tất cả các nhân tố trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA