AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm Y‒ âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng có bước sóng từ 400 nm đến 750 nm. Trên màn quan sát, M là vị trí mà tại đó có đúng 3 bức xạ có bước sóng tương ứng \({\lambda _1}\), \({\lambda _2}\) và \({\lambda _3}\)( \({\lambda _1} < {\lambda _2} < {\lambda _3}\) ) cho vân sáng. Trong các giá trị dưới đây, giá trị nào \({\lambda _2}\) có thể nhận được? 

  • A. 470 nm                  
  • B. 510 nm          
  • C. 570 nm                   
  • D. 610 nm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>