AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong sản xuất tương, người ta đã sử dụng enzim ….(1)… để phân giải tinh bột trong xôi thành glucôzơ và enzim …(2)… để phân giải prôtêin trong đậu tương thành axit amin. 

  (1) và (2) lần lượt là: 

  • A. amilaza, prôtêaza
  • B. amilaza, lipaza
  • C. xenlulaza, prôtêaza
  • D. prôtêaza, lipaza

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA