YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong những kết quả quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới đất nước ta từ cuối năm 1986, kết quả nào quan trọng nhất?

  • A. Thực hiện thành công các mục tiêu của Ba chương trình kinh tế đã đề ra từ đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986)
  • B. Bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
  • C. Bộ máy Nhà nước từ  trung ương đến  địa phương được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn biên chế và hiệu quả
  • D. Kiềm chế được một bước đà lạm phát với chỉ số tăng giá bình quân hàng tháng trên thị trường ngày càng thấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 62362

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON