RANDOM
 • Câu hỏi:

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6-1996) của Đảng ta xác định nhiệm vụ của nước ta chuyển sang thời kì phát triển mới là

  • A. Thời kì đổi mới về chính trị sau khi đổi mới kinh tế
  • B. Thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  • C. Thời kì hoàn thiện đường lối công cuộc “Đổi mới”.
  • D. Thời kì đổi mới về chính sách đối ngoại đa dạng hơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA