• Câu hỏi:

  thủy phân hỗn hợp etyl axetat và etyl fomat trong dung dich NAOH đun nóng , sau phản ứng thu được ?

  • A. 1 muối và 1 ancol
  • B. 1 muối và 2 ancol
  • C. 2 muối và 1 ancol
  • D. 2 muối và 2 ancol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thủy phân Etylaxetat trong NaOH đun nóng thu được natri axetat và ancol etylic.

  Thủy phân Etylfomat trong NaOH đun nóng thu được natri fomat và ancol etylic.

  Chọn C.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC