• Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau:
  (a) X + O2 \(\xrightarrow[]{\ \ xt \ \ }\) Y
  (b) Z + H2O \(\xrightarrow[]{\ \ xt \ \ }\) G
  (c) Z + Y \(\xrightarrow[]{\ \ xt \ \ }\) T
  (d) T + H2O \(\xrightarrow[]{\ \ \ H^+ \ }\) Y + G
  Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa; G có 2 nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của oxi trong T là?

  • A. 53,33%.
  • B. 43,24%.
  • C. 37,21%.
  • D. 44,44%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dựa vào (d) ta có thể suy đoán T là este có dạng HCOOCH=CHR
  G có 2 C ⇒ G chỉ có thể là CH3CHO và Y là HCOOH ⇒ T là HCOOCH=CH2
  ⇒ Z là C2H2 ⇒ Hoàn toàn phù hợp với (c)
  X là HCHO cũng thỏa mãn
  ⇒ Suy đoán ban đầu đúng
  ⇒ %mO(T) = 44,44%

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC