• Câu hỏi:

  Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là :

  • A. C2H3COOC2H5
  • B. CH3COOCH3
  • C. C2H5COOCH3
  • D. CH3COOC2H5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  natri axetat CH3COONa

  và ancol etylic C2H5OH

  Đáp án A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC