• Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam một este đơn chức được tạo ra từ axit no và rượu không no đều mạch hở cần 5,04 lít oxi ở đktc. Công thức cấu tạo của este là

  • A. HCOO−CH=CH2
  • B. CH3COO−CH2CH=CH2
  • C. CH3COO−CH=CH2
  • D. HCOO−CH2CH=CH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nO2 = 0,225
  đặt ct este là CnH2n+22kO2 với k là tổng số lk pi + vòng. mà đề cho este mạch hở
  => k = tổng lk pi
  CnH(2n+2-2k)O2 + (3n-k-1)/2 O2 ------> nCO2 + (n+1-k)H2O
  (14n-2k+34)/4,3 = (3n-k-1)/(2*0,225)
  theo đáp án thì k=2 => n = 4 (1)
  este đơn chức được tạo ra từ axit no và rượu không no đều mạch hở (2)
  (1)(2) => D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC