RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  There is no food left. Someone must have eaten it _______.

  • A. out
  • B. up 
  • C. off
  • D. along

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  eat up: ăn hết sạch trơn

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>