AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Helen has gone out and she will not be _______ till midnight.

  • A.  off  
  • B. along
  • C. back
  • D. away

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là B

  back: trở lại

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>