• Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được

  • A. niêm phong và cất trữ. 
  • B. phổ biến rộng rãi và công khai.
  • C. bảo đảm an toàn và bí mật.
  • D. phát hành và lưu giữ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC