AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The number of students attending the conference yesterday __________ fifty-five.

  • A. is
  • B. are
  • C. was
  • D. were

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Sự hòa hợp của S-V

  Giải thích:

  The number of + N(s/es) được xem như chủ ngữ số nhiều. => Động từ, trợ động từ chia theo chủ ngữ số nhiều.

  A number of + N(s/es) được xem như chủ ngữ số ít.

  Mốc thời gian “yesterday” là thời điểm trong quá khứ => were

  Tạm dịch: Số lượng sinh viên tham dự buổi hội nghị ngày hôm qua là năm mươi lăm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>