AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I can’t __________ this noise any longer. I’m going to write a letter of complaint to the local authority about this problem.

  • A. put up with
  • B. take away from
  • C. get back to
  • D. make out of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Phrasal Verb

  Giải thích:

  put up with: chịu đựng                                    take away from: lấy mất từ

  get back to sb/ sth: bắt đầu trở lại với             make out of: được làm bằng

  => put up with

  Tạm dịch: Tôi không thể chịu nổi tiếng ồn này nữa. Tôi sẽ viết thư khiếu nại lên chính quyền địa phương về vấn đề này.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>