AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  My brother __________ a lot of things for the past five years.

  • A. does
  • B. did
  • C. is doing
  • D. has done

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

  Giải thích:

  Form: S + have/ has + been + Ved/PP

  Cách dùng:

  - Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào.

  - Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

  - Hành động trong quá khứ và để lại kết quả ở hiện tại.

  Dấu hiệu:

  just, recently, lately: gần đây, vừa mới

  already: rồi

  before: trước đây, ever: đã từng, never: chưa từng, không bao giờ

  for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …)

  since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

  => Trong câu có cụm từ “for the past five years” là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành.

  Tạm dịch: Anh trai tôi đã làm rất nhiều việc trong năm năm qua.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>