YOMEDIA
 • Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  He had saved a lot of money. He travelled to Australia.

  • A. Travelling to Australia needs a lot of money.
  • B. Having saved a lot of money, he travelled to Australia.
  • C. To save a lot of money, he travelled to Australia.
  • D. Travelling to Australia costs him a lot of money.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Các hình thức rút gọn câu

  Giải thích:

  Anh ấy đã tiết kiệm rất nhiều tiền. Anh ấy đã đi du lịch đến Úc.

  Hàng động tiết kiệm tiền dùng thì quá khứ hoàn thành => được rút gọn bằng cách: bỏ chủ ngữ, động từ để sang dạng "V-ing/Having PP" với câu chủ động, "PP/ Being PP"

  Tạm dịch: Đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, anh ta đã đi du lịch Úc.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>