AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  “Mary, I think these clothes are inappropriate for this important celebration.”

  • A. suitable
  • B. improper
  • C. attractive
  • D. available

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:

  suitable (adj): phù hợp                        improper (adj): khiếm nhã

  attractive (adj): hấp dẫn                      available (adj): có sẵn

  inappropriate (không thích hợp) >< appropriate = suitable: phù hợp

  Tạm dịch: "Mary, tôi nghĩ những bộ quần áo này không thích hợp cho buổi lễ quan trọng này."

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>