AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Provided your handwriting is legible, the examiner will accept your answer.

  • A. Although the examiner cannot read your handwriting, he will accept your answer.
  • B. Whatever your handwriting, the examiner will accept your answer.
  • C. The examiner will accept your answer if your handwriting is beautiful.
  • D. So long as the examiner can read your handwriting, he will accept your answer.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Câu điều kiện

  Giải thích:

  Dạng khác của câu điều kiện:

  provided/ providing that + clause: với điều kiện là, miễn là = as/so long as

  Câu điều kiện loại 1: If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall......+ (not)+ Vo

  Động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn, còn động từ trong mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn.

  Dùng để diễn tả những điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  Tạm dịch: Nếu chữ viết tay của bạn dễ đọc, người kiểm tra sẽ chấp nhận câu trả lời của bạn.

  = Miễn là người kiểm tra có thể đọc được chữ viết tay của bạn, anh ta sẽ chấp nhận câu trả lời của bạn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>