AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Many children are under such a high __________ of learning that they do not feel happy at school.

  • A. recommendation
  • B. interview
  • C. pressure
  • D. concentration

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:

  recommendation (n): sự giới thiệu, tiến cử                 interview (n): phỏng vấn

  pressure (n): áp lực                                                      concentration (n): sự tập trung

  Áp lực học hành làm học sinh thấy không vui khi ở trường => pressure

  Tạm dịch: Rất nhiều đang chịu đựng áp lực học tập lớn đến nỗi chúng không cảm thấy vui khi ở trường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>