AMBIENT
 • Câu hỏi:

  __________ you, I’d think twice about that decision.

  • A. Should I be
  • B. If I am
  • C. Had I been
  • D. Were I

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Câu điều kiện, đảo ngữ

  Giải thích:

  Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ Ved, S +would/ could/ should...+ Vo

  Động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì quá khứ đơn, còn động từ trong mệnh đề chính để ở dạng nguyên thể sau “would”.

  Dùng để diễn tả những điều không xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  Dạng đảo ngữ của câu điều kiện loại 2: bỏ IF, đưa WERE lân đầu câu, đứng trước chủ ngữ.

  Ví dụ: Were I you, I wouldn’t buy that house.

  Tạm dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nghĩ hai lần (nghĩ kỹ) về quyết định đó.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>