AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable respone to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  - Louisa: “Oh, no! I left my book at home. Can I share yours?”

   - Will: “ _________________ .”

  • A. Yes, I do too
  • B. No, thanks
  • C. No, not at all
  • D. Yes, sure!

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: giao tiếp

  Giải thích:

  Louisa: "Ồ, không! Tôi để quên cuốn sách ở nhà. Tôi có thể dùng chung với bạn được không? "

  Will: "_____."

  A. Có, tôi cũng vậy. (thể hiện sự đồng tình khi câu trước đó là câu khẳng định)

  B. Không, cảm ơn. (Nói từ chối 1 cách lịch sự)

  C. Không, không sao. ( Hàm ý bỏ qua khi người khác xin lỗi)

  D. Có, chắc chắn rồi! (Thể hiện sự đồng ý)

  Khi Lousia hỏi mượn thì Will có thể từ chối hoặc đồng ý => "Yes, sure!"

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA