AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following sentence.

  Câu hỏi:

  Reaching 35 and obviously aging, Jane has to make up her mind on her future very soon.

  • A. give a thought about
  • B. Pay attention to
  • C. prepare a plan for
  • D. make a decision on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  (to) make up one’s mind on smt = D. (to) make a decision on smt: quyết định về cái gì. 

  Các đáp án còn lại: 

  A. give a thought about: suy nghĩ về.

  B. pay attention to: chú ý tới. 

  C. prepare a plan for: chuẩn bị cho. 

  Dịch: Đạt tới 35 tuổi và rõ ràng là đang già đi, Jane sẽ phải quyết định sớm về tương lai của mình.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>