AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Only one of our gifted students______to participate in the final competition.

  • A. was choosing
  • B. chosen
  • C. has been chosen
  • D. have been chosen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Động từ chia theo chủ ngữ số ít (only one of…) và ở dạng bị động => chỉ có đáp án C là đúng.

  Dịch: Chỉ một trong số những học sinh tài năng của chúng tôi là được chọn để tham gia vào cuộc thi cuối cùng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>