AMBIENT
 • Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 42.

              No educational medium better serves as a means of spatial communication than the atlas. Atlases deal with such invaluable information as population distribution and density. One of the best, Pennycooke’s World Atlas, has been widely accepted as a standard owing to the quality of its maps and photographs, which not only show various settlements but also portray them in a variety of scales. In fact , the very first map in the atlas is a cleverly designed population cartogram that projects the size of each country if geographical size were proportional to population. Following the proportional layout , a sequence of smaller maps shows the world’s population density, each country’s birth and death rates, population increase and decrease , industrialization, urbanization , gross national product in terms of per capita income, the quality of medical care, literacy, and language. To give readers a perspective on how their own country fits in with the global view, additional projections despite the world’s patterns in nutrition, calorie and protein consumption, health care, number of physicians per unit of population, and life expectancy by region. Population density maps on a subcontinental scale, as well as political maps, convey the diverse demographic phenomena of the world in a broad array of scales.

  Câu hỏi:

  What is the main topic of this passage?

  • A. The educational benefits of atlases.
  • B. Physical maps in an atlas.
  • C. The ideal in the making of atlases.
  • D. Partial maps and their uses.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đâu là chủ đề chính của bài? 

  A. Những lợi ích giáo dục của atlas. 

  B. Những bản đồ vật lý trong atlas. 

  C. Ý tưởng trong việc tạo ra atlas. 

  D. Một phần bản đồ và cách sử dụng chúng. 

  Dựa vào một số dẫn chứng tiêu biểu trong bài như: 

  + “Atlases deal with such invaluable information as population distribution and density” – (Atlas xử lý các thông tin vô giá như sự phân bố và mật độ dân số). 

  + “Following the proportional layout , a sequence of smaller maps shows the world’s population density, each country’s birth and death rates, population increase and decrease , industrialization, urbanization , gross national product in terms of per capita income, the quality of medical care, literacy, and language. To give readers a perspective on how their own country fits in with the global view, additional projections despite the world’s patterns in nutrition, calorie and protein consumption , health care, number of physicians per unit of population, and life expectancy by region.”- (Theo bố cục tỷ lệ, một chuỗi những bản đồ nhỏ hơn cho thấy mật độ dân số thế giới, tỷ lệ sinh và tử của mỗi quốc gia, dân số tăng và giảm, công nghiệp hoá, đô thị hoá, tổng sản lượng quốc dân trên số thu nhập bình quân đầu người, chất lượng chăm sóc y tế, trình độ học vấn và ngôn ngữ. Để cho độc giả có được cái nhìn về đất nước họ hợp với viễn cảnh toàn cầu như thế nào, các mô phỏng được thêm vào bất kể những khía cạnh của thế giới trong dinh dưỡng, mức tiêu thụ ca-lo và protein, chăm sóc sức khỏe, số bác sĩ trên một đơn vị dân số, và tuổi thọ theo vùng). 

  => atlas cung cấp những kiến thức có ích cho việc học tập và giáo dục.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>