AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in the following question.

  Câu hỏi:

  According to most doctors, massage relieves pain and anxiety, eases depression and speeding up recovery from illnesses.

  • A. most doctors
  • B. illnesses
  • C. speeding up
  • D. relieves

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Sửa speeding up => speeds up. 

  Cấu trúc song hành, các động từ đều chia theo chủ ngữ massage, chúng được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy và liên từ and

  Dịch: Theo như nhiều bác sĩ cho rằng, mát-xa làm giảm cơn đau và lo lắng, làm giảm chứng trầm cảm và đẩy nhanh sự phục hồi sau cơn bệnh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA