AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở không cho phản ứng tráng gương (trong đó X no, Y và Z có 1 liên kết đôi C = C trong phân từ). Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với O2 vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 23,58 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp 2 ancol kế tiếp thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Thêm NaOH rắn, CaO rắn dư vào F rồi nung thu được hỗn hợp khí G. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy phần trăm khối lượng của khí có phân tử khối nhỏ trong G gần nhất với giá trị là

  • A. 87,83%.     
  • B. 76,42%.   
  • C. 61,11%.      
  • D. 73,33%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X: CnH2nO2: a mol

  Y, Z: CmH2m-2O2: b mol

  ⇒ nNaOH = a + b = 0,3 mol (1)

  mE = a(14n + 32) + b(14m + 30) = 23,58g (2)

  nCO2 = na + mb

  nH2O = na + mb – b

  mgiảm = 197(na + mb) - 44(na + mb) - 18(na + mb – b) = 137,79 (3)

  Từ (1,2,3):

  na + mb = 1,01 mol

  a = 0,22

  b = 0,08

  ⇒ 0,22n + 0,08m = 1,01

  ⇒ 22n + 8m = 101

  Với n ≥ 3 và m > 4 => n = 3 và m = 4,375 là nghiệm duy nhất

  Do sản phẩm xà phòng hóa thu được 2 muối và 2 ancol liên tiếp nên các chất là:

  X: CH3COOCH3 (0,22 mol)

  Y: CH2 = CHCOOCH3 (0,05 mol)

  Z: CH2=CHCOOC2H5 (0,03 mol)

  Vậy F gồm: 0,22 mol CH3COONa và 0,08 mol CH2=CHCOONa

  Khi nung F với NaOH và CaO

  ⇒ khí G gồm: CH4: 0,22 mol và C2H4: 0,08 mol

  ⇒ %mCH4 = 61,11%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>