AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X chứa 1 ancol đơn chức (A), axit hai chức (B) và este 2 chức (D) đều no, hở và có tỉ lệmol tương ứng 3:2:3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng 6,272 lít O2 (đktc). Mặt khác đun nóng m gam hỗn hợp X trong 130 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y và hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. Cô cạn dung dịch Y sau đó nung với CaO thu được duy nhất một hidrocacbon đơn giản nhất có khối lượng 0,24 gam. Các phản ứng đạt hiệu suất 100%. CTPT có thể có của ancol là

  • A. C5H11OH      
  • B. C3H7OH    
  • C. C4H9OH 
  • D. C2H5OH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hidrocacbon đơn giản nhất là CH4 (0,015 mol)

  nNaOH bđ = 0,13 mol

  Đặt 3x, 2x, 3x theo thứ tự số mol A, B, D

  X + NaOH → Sản phẩm gồm:

  nancol = nA + 2nD = 9x và nmuối = nB + nD = 5x

  Phản ứng vôi tôi xút: CH2(COONa)2 + 2NaOH → CH4 + 2Na2CO3

  (*) TH1: Nếu NaOH hết → nNaOH = 0,03 mol và nmuối Na = 0,05 mol

  Vậy 5x = 0,05 → x = 0,01 mol và nancol = 0,09 mol

  Đốt X cũng như đốt axit và ancol tương ứng nên:

  C3H4O4 + 2O2 → 3CO2 + 2H2O

  0,05   →    0,1

  CnH2n+2O + 1,5nO2 → nCO2 + (n + 1)H2O

  0,09    →   0,135n

  → nO2 = 0,1 + 0,135n = 0,28 → n = 4/3 →CH3OH và C2H5OH

  (*) TH2: Nếu NaOH dư → nmuối Na = 0,015 mol = 5x

  → x = 0,003 mol

  Đốt X cũng như đốt axit và ancol tương ứng nên:

  C3H4O4 + 2O2 → 3CO2 + 2H2O

  0,015   →     0,03

  CnH2n+2O + 1,5nO2 → nCO2 + (n + 1)H2O

  0,027    →   0,0405n

  → nO2 = 0,03 + 0,0405n = 0,28 → n = 6,17 → C6 và C7

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>