YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điện phân hỗn hợp 0,2 mol NaCl và a mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch X giảm 21,5. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và thoát ra khí NO duy nhất. Tính a?

  • A. 0,5.      
  • B. 0,6.           
  • C. 0,4.             
  • D. 0,2.        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  n Cl = 0,2 mol  ⇒ n Cl2 = 0,1 mol

   \(\left\{ \begin{array}{l} 64{n_{Cu}} + 32{n_{{O_2}}} + 0,1.71 = 21,5\\ 2{n_{Cu}} = 2.0,1 + 4{n_{{O_2}}} \end{array} \right. \Rightarrow {n_{Cu}} = 0,2\,mol,{n_{{O_2}}} = 0,05\,mol\left\{ \begin{array}{l} 64{n_{Cu}} + 32{n_{{O_2}}} + 0,1.71 = 21,5\\ 2{n_{Cu}} = 2.0,1 + 4{n_{{O_2}}} \end{array} \right. \Rightarrow {n_{Cu}} = 0,2\,mol,{n_{{O_2}}} = 0,05\,mol\)

  2 H2O → 4 H+ + O2 + 4 e

  n O2 = 0,05 mol ⇒ nH+ = 0,2 mol = n HNO3

  Fe + 4 HNO3→  Fe(NO3)3 + 2 H2O + NO

  0,05     0,2        0,05

  Fe + 2 Fe(NO3)3 →   3 Fe(NO3)2

  0,025  0,05

  ⇒ m Fe  = 56.(0,025 + 0,05) = 4,2 gam > 2,6 gam

  ⇒ có phản ứng của Fe với muối Cu2+

  Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

   m tăng của phản ứng = 4,2 - 2,6 = 1,6 g

  ⇒ n Cu(NO3)2 = 1,6 : (64 – 56 ) = 0,2 mol ( tăng theo thực tế chia cho tăng theo 1 mol )

  tổng số mol Cu(NO3)2 = 0,2 + 0,2 = 0,4 mol

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA